۳ راه برای پاسخ دادن به پیام های او ( روش هایی برای بیان استانداردهاتون)