وقتی یک مرد میخاد که برای مدتی با هم نباشید چه کاری باید انجام بدید