چرا فاصله و بهم زدن رابطه به جای موندن و درست کردن؟