چرا کسانی که من به آنها علاقه مندم، به من توجه نمی کنند؟